Aktualności

« powrót

ZAPYTANIE OFERTOWE ZWIĄZANE Z ZAKUPEM, WYKONANIEM NADRUKU I DOSTARCZENIEM PAMIĘCI FLASH USB (PENDRIVE) NA TARGI SIAL PARIS W 2016 ROKU Z DNIA 29.08.2016 ROKU

Poniedziałek 29 Sierpnia 2016
W związku z realizacją projektu „Promocja na rynkach międzynarodowych marki ZACZYK oraz Marki Polskiej Gospodarki w ramach programu promocji branży polskich specjalności żywnościowych - Go to Brand. Umocnienie rozpoznawalności marki ZACZYK na rynkach  dotychczasowych oraz Polskiej Marki oraz promocja produktów firmy ZACZYK na rynkach perspektywicznych.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych– Go to Brand" zwracamy się z prośbą o wycenę zakupu, wykonania nadruku oraz dostarczenia 50 sztuk pamięci Flash USB (Pendrive) według poniższej specyfikacji.

1.  Zamawiający:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Zaczyk”

Łabowa 176a  

33-336 Łabowa

REGON: 490195633, NIP: 734-000-59-80

2.  Przedmiot zamówienia:

Wycena zakupu, wykonania nadruku oraz dostarczenia 50 sztuk pamięci Flash USB (Pendrive) według poniższej specyfikacji.

3.  Specyfikacja:

- pojemność 8 GB,

 - kompatybilność z systemem Windows XP i nowszymi,

- rodzaj złącza: minimum USB 2.0,

- obudowa metalowa, koloru niebieskiego

- grawer laserowy z dwóch stron,

- projekt nadruku przygotowany przez Wykonawcę musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego,

- pakowanie pojedynczo w folie.

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt w celu przesłania projektu nadruku.

4.  Założenia ogólne:

Podczas realizacji przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

- ścisłej współpracy z Zamawiającym, realizacji poszczególnych zadań wchodzących w zakres zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz ustaleniami podjętymi wspólnie z Zamawiającym w trakcie przygotowań do realizacji zamówienia,

- dostarczenia przedmiotu zamówienia na swój koszt na adres Zamawiającego,

- skalkulowania i uwzględnienia w cenie za wykonanie usługi wszystkich kosztów dodatkowych, które mogą powstać przy jej realizacji. Koszt nieskalkulowany w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia w przypadku wad jakościowych i technicznych.

 Płatność przekazana zostanie na numer konta podany przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od dnia realizacji usługi.

5.  Oferta powinna zawierać:

1.  Nazwę i adres oferenta

2.  Wycenę wykonania 50 szt. pamięci zewnętrznych z nadrukiem laserowym (netto).

3.  Termin realizacji zlecenia.

4.  Termin ważności oferty (min. 30 dni).

6.  Kryteria oceny oferty:

- 70% cena,

- 30% termin realizacji zlecenia.

7.  Składanie ofert:

Oferty należy przesyłać e-mailem na adres: biuro3@zaczyk.pl, faksem na nr: +48 18 475 14 00, pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby firmy:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego ZACZYK

33-336 Łabowa 176A

Termin składania ofert: 06.09.2016 r. godz. 12:00

Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania ofertowego w razie wystąpienia zmiany istotnych okoliczności.