Aktualności

« powrót

ZAPYTANIE OFERTOWE ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ STOISKA WYSTAWOWEGO, W TYM ZABUDOWY PODCZAS TARGÓW SIAL PARIS W 2018 ROKU Z DNIA 16.07.2018 ROKU

Poniedziałek 16 Lipca 2018

W związku z realizacją projektu „Promocja marki ZACZYK oraz Marki Polskiej Gospodarki na rynkach zagranicznych" ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 "Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand" zwracamy się z prośbą o ofertę na organizację stoiska wystawowego podczas międzynarodowych targów SIAL PARIS 2018 w Paryżu odbywających się w dniach 21-25 października 2018r. zgodnie z poniższą specyfikacją.

1.  Zamawiający:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego "Zaczyk", Zaczyk Jacek

Łabowa 176a  

33-336 Łabowa

REGON: 490195633, NIP: 734-000-59-80

2.  Opis przedmiotu zamówienia:

- wykonanie projektu zabudowy powierzchni stoiska wystawienniczego wynajętej przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego Zaczyk na targach Sial Paris 2018, w pawilonie mięsnym, o pow. 51,75 m2 (wym. 11,5m x 4,5m), narożnego, otwartego z dwóch stron,

- wykonanie zabudowy stoiska (ściany – płyta MDF, panele, oświetlenie itp.) z wyposażeniem, z przyłączem mediów (woda, prąd) i obsługą techniczną na naszym stoisku,

- wyposażenie stoiska w stoliki (5) z krzesłami (5x4),

- wysokość fasady zawierającej logo firmy określona na poziomie min. 5m,

- organizacja osobnego pomieszczenia gospodarczego dla firmy Zaczyk służącego jako szatnia oraz miejsce składowania materiałów reklamowych,

- aranżacja stoiska do potrzeb kulinarnych (kuchenka elektryczna, okap, zlewozmywak, szafki, regały, lada prezentacyjna  itp.),

- w projekcie należy uwzględnić rozmieszczenie 2 lodówek dostarczonych przez Zamawiającego – jedna okrągła typu „grzybek” o średnicy 130cm, wysokość 160cm; druga kwadratowa o wymiarach 70x70cm, wys. 185 cm,

- rozmieszczenie i wykonanie elementów stoiska wystawienniczego przedsiębiorców uwzględniające założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki.  

3. Założenia ogólne:

Podczas realizacji przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

- ścisłej współpracy z Zamawiającym i wskazanymi przez niego podmiotami,

- realizacji poszczególnych zadań wchodzących w zakres zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz ustaleniami podjętymi wspólnie z Zamawiającym w trakcie przygotowań do realizacji zamówienia,

- zapewnienia, aby zabudowa i wyposażenie stoiska, jak również wszelkie usługi będące przedmiotem zamówienia, były zgodne z zasadami i warunkami podanymi przez organizatora targów, z którymi Wykonawca ma obowiązek się zapoznać we własnym zakresie.

Ponadto Wykonawca:

- zapewnia utrzymanie i obsługę techniczną stoiska poprzez zapewnienie sprawności urządzeń znajdujących się na wyposażeniu stanowiska, niezwłoczne usuwanie wszystkich wad, usterek itp., przez cały czas trwania targów oraz bieżące utrzymanie czystości i estetyki stoiska, a także jego demontaż po zakończeniu targów w terminie określonym przez organizatora targów. Ewentualne opłaty wynikające z zaniedbania tychże czynności będą obciążały Wykonawcę.

- oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności, która jest przedmiotem zamówienia;

- zobowiązany jest do pokrycia pozostałych kosztów związanych z noclegami, delegacjami pracowników Wykonawcy, itd. we własnym zakresie oraz oświadcza, że posiada doświadczenie, zaplecze techniczne i osobowe niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia; 

- ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego przygotowania, montażu i demontażu stoiska.

Płatność zostanie zrealizowana przez Zleceniodawcę  na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu targów z terminem określonym w przedstawionej ofercie.  

4.  Termin realizacji umowy:

Termin realizacji zlecenia, tj. przygotowania, zamontowania i oddania kompletnej zabudowy stoiska do użytku do godz. 12:00 w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia targów.

Termin demontażu określony przez organizatora.

5.  Warunki udziału w postępowaniu.

1.  Wykonawca przesyła kompletny, podpisany i opieczętowany formularz ofertowy (załącznik nr 1).

2.  Wykonawca przesyła projekt graficzny zabudowy stoiska.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

6.  Kryteria oceny oferty:

1.  Cena – 70 pkt

2.  Warunki płatności – 30 pkt

7.  Sposób przyznawania punktacji:

Opis sposobu obliczania kryteriów:

1. Oferta z najniższą ceną netto (wyrażoną w zł netto) otrzyma najwyższą  ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów według wzoru:

    Najniższa oferowana cena netto

Cp = ( ------------------------------------------------ ) x waga kryterium 

Cena netto oferty badanej

gdzie: Cp - wartość punktowa badanej oferty

 

2. Oferta z najdłuższym terminem płatności otrzymuje najwyższą liczbę punktów tj. 30 pkt w kryterium warunki płatności, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów zgodnie ze wzorem:

 

  Ilość dni (termin płatności) badanej oferty

P = ( ----------------------------------------------------------------------- ) x waga kryterium   
  Najdłuższa zaoferowana ilość dni (termin płatności)

gdzie: P – wartość punktowa badanej oferty

8.  Termin składania ofert:

 
Oferty należy przesyłać do dnia 30.07.2018r.  e-mailem na adres: biuro3@zaczyk.pl, faksem na nr: +48 18 475 14 00, pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby firmy w godzinach od 8:00 do 15:00:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego ZACZYK
33-336 Łabowa 176A

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt w celu przesłania planu lokalizacji naszej powierzchni, niezbędnego do sporządzenia wstępnego projektu zabudowy stoiska.

Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania ofertowego w razie wystąpienia zmiany istotnych okoliczności.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Treść ogłoszenia dostępna również na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6661

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

                                                                                                                                                               ............................................

                                                                                                                                                                   (miejscowość, data)

Zamawiający:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Zaczyk”, Zaczyk Jacek

Łabowa 176A 

33-336 Łabowa

NIP: 7340005980

 

Załącznik 1

FORMULARZ OFERTOWY

dotyczący wyboru Wykonawcy organizacji stoiska wystawowego na targach SIAL PARIS 2018 w Paryżu, odbywających się w dniach 21-25.10.2018 r. dlaprojektu pt. Promocja marki ZACZYK oraz Marki Polskiej Gospodarki na rynkach zagranicznych ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych– Go to Brand"

1.  Dane wykonawcy:

Nazwa:


Adres siedziby:


NIP:


Osoba kontaktowa 

(Imię i nazwisko, tel., e-mail):


2. Oferta

Nazwa i adres oferenta


Wycena przedmiotu zamówienia - cena netto w PLN


Termin płatności liczony od dnia wykonania usługi


Termin ważności oferty (min. 30 dni)


Projekt graficzny z wstępną propozycją zabudowy (w postaci załącznika)


4. Oświadczenia Wykonawcy

4.1 Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności, która jest przedmiotem zamówienia.

4.2 Zabudowa stoiska zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami stosowanymi we Francji, a także przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi obowiązującymi na terenie targów SIAL Paris. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi na terenie targów SIAL Paris przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi i będzie się do nich stosował przy wykonywaniu wszelkich prac.

4.3 Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie czystości na stoisku podczas trwania targów  oraz za demontaż stoiska po ich zakończeniu w terminie określonym przez organizatora. Ewentualne opłaty wynikające z zaniedbania tychże czynności będą obciążały Wykonawcę.

4.4 Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia pozostałych kosztów związanych z noclegami, delegacjami pracowników Wykonawcy itp. we własnym zakresie oraz oświadcza, że posiada doświadczenie oraz zaplecze techniczne i osobowe niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.  

4.5 Odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego montażu oraz przygotowania stoiska ponosi Wykonawca.

4.6 Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia we wskazanych terminach.

4.7 Wykonawca oświadcza, że  osoba / podmiot, który reprezentuje, a który ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach niniejszego postępowania, nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

………………………………………………………………………………………………

  (data, czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy)