Aktualności

« powrót

ZAPYTANIE OFERTOWE ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ MISJI GOSPODARCZEJ PODCZAS TARGÓW SIAL PARIS W 2016 ROKU Z DNIA 21.09.2016 ROKU

Środa 21 Września 2016

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu „Promocja na rynkach międzynarodowych marki ZACZYK oraz Marki Polskiej Gospodarki w ramach programu promocji branży polskich specjalności żywnościowych - Go to Brand. Umocnienie rozpoznawalności marki ZACZYK na rynkach dotychczasowych oraz Polskiej Marki oraz promocja produktów firmy ZACZYK na rynkach perspektywicznych.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand" zwracamy się z prośbą o wycenę zorganizowania misji gospodarczej w trakcie trwania targów SIAL Paris 2016 według poniższej specyfikacji.

1.  Zamawiający: 

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Zaczyk”

Łabowa 176a  

33-336 Łabowa

REGON: 490195633, NIP: 734-000-59-80

2.  Przedmiot zamówienia:

Kompleksowa organizacja misji gospodarczej w trakcie trwania targów SIAL Paris 2016 według poniższej specyfikacji.

3.  Specyfikacja:

-  udział w misji gospodarczej podczas targów SIAL Paris 2016 dla dwóch osób w dniach 20-21 października,

- organizacja spotkań z kupcami odpowiedzialnymi za zakup mięsa mrożonego wiodących sieci supermarketów i dystrybutorów rynku francuskiego,

- transport do miejsc spotkań z ww. przedstawicielami, w przypadku miejsc spotkań innych niż miejsce odbywanie się targów SIAL Paris,

- zapewnienie obecności tłumacza j. francuskiego.

 4.  Założenia ogólne:

Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

- ścisłej współpracy z Zamawiającym, realizacji poszczególnych zadań wchodzących w zakres zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz ustaleniami podjętymi wspólnie z Zamawiającym w trakcie przygotowań do realizacji zamówienia,

- skalkulowania i uwzględnienia w cenie za wykonanie usługi wszystkich kosztów dodatkowych, które mogą powstać przy jej realizacji. Koszt nieskalkulowany w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy,

-  wykazania, że tłumacz posiada co najmniej dwuletnie, udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania tłumaczeń konsekutywnych o tematyce biznesowej.

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie obejmującym przedmiot zapytania oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Płatność przekazana zostanie na numer konta podany przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia realizacji usługi.

 5.  Oferta powinna zawierać:

1.  Nazwę i adres oferenta

2.  Wycenę organizacji misji gospodarczej podczas targów SIAL Paris (netto).

3.  Nazwy firm, z którymi zorganizowane zostaną spotkania - minimum 4 sieci supermarketów oraz 4 firmy dystrybucyjne.

4.  Termin realizacji zlecenia.

5.  Termin ważności oferty (min. 30 dni).

6.  Kryteria oceny oferty:

- 100% cena

7.  Składanie ofert:

Oferty należy przesyłać e-mailem na adres: biuro3@zaczyk.pl, faksem na nr: +48 18 475 14 00, pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby firmy:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego ZACZYK

33-336 Łabowa 176A

Termin składania ofert: 29.09.2016 r. godz. 12:00

Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania ofertowego w razie wystąpienia zmiany istotnych okoliczności.

8. Wykluczenia z udziału w postępowaniu

Wykluczeni z udziału w postępowaniu są oferenci w jakikolwiek sposób powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)  posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji;

c)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.