Aktualności

« powrót

ZAPYTANIE OFERTOWE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM WIZYTÓWEK FIRMOWYCH NA TARGI SIAL PARIS W 2016 ROKU Z DNIA 29.09.2016 ROKU

Czwartek 29 Września 2016

1.  Zamawiający:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Zaczyk”

Łabowa 176a  

33-336 Łabowa

REGON: 490195633, NIP: 734-000-59-80

2.  Przedmiot zamówienia: 

Wykonanie 2100 sztuk wizytówek firmowych wg poniższej specyfikacji.

3.  Specyfikacja:

- wymiary 9 cm x 5 cm,

- papier kreda mat: 350g, folia mat, lakier UV wybiórczo,

- kolor: 4+4,

- nakład 2100 sztuk dla 5 różnych osób,

- nadruk obustronny,

- treść uzgodniona i dostarczona przez Zamawiającego.

4.  Założenia ogólne:

Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

- ścisłej współpracy z Zamawiającym, realizacji poszczególnych zadań wchodzących w zakres zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz ustaleniami podjętymi wspólnie z Zamawiającym w trakcie przygotowań do realizacji zamówienia,

- dostarczenia wizytówek na swój koszt na adres Zamawiającego,

- skalkulowania i uwzględnienia w cenie za wykonanie usługi wszystkich kosztów dodatkowych, które mogą powstać przy jej realizacji. Koszt nieskalkulowany w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia w przypadku wad jakościowych.

Płatność przekazana zostanie na numer konta podany przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od dnia realizacji usługi.

5.  Oferta powinna zawierać:

1.  Nazwę i adres oferenta 

2.  Wycenę wykonania 2100 sztuk wizytówek dla 5 różnych osób (netto).

3.  Termin realizacji oferty.

4.  Termin ważności oferty (min. 30 dni).

6.  Kryteria oceny oferty:

- 70% cena,

- 30% termin realizacji zlecenia.

Metodologia przeliczania punktów:

P = On  x  Mp/ Ob  , gdzie:

On – oferta najkorzystniejsza;

Mp – maksymalna liczba punktów;

Ob – oferta badana.

7.  Składanie ofert:

Oferty należy przesyłać e-mailem na adres: biuro3@zaczyk.pl, faksem na nr: +48 18 475 14 00, pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby firmy:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego ZACZYK

33-336 Łabowa 176A

Termin składania ofert: 07.10.2016r. do godz. 12:00

Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania ofertowego w razie wystąpienia zmiany istotnych okoliczności.

8.  Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że:

Nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)  posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji;

c)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.