Aktualności

« powrót

ZAPYTANIE OFERTOWE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KATALOGÓW REKLAMOWYCH NA TARGI ALIMENTARIA BARCELONA W 2018 ROKU Z DNIA 06.04.2018 ROKU

Piątek 6 Kwietnia 2018
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu „Promocja marki ZACZYK oraz Marki Polskiej Gospodarki na rynkach zagranicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand" zwracamy się z prośbą o ofertę cenową na wykonanie 1000 szt. katalogów reklamowych zgodnie z poniższą specyfikacją.

1. 
Zamawiający:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Zaczyk”

Łabowa 176a  

33-336 Łabowa

REGON: 490195633, NIP: 734-000-59-80

2.  Przedmiot zamówienia:

Wykonanie 2 rodzajów katalogów reklamowych po 500 szt. według poniższych specyfikacji.

3.  Specyfikacje:

SPECYFIKACJA 1:

- folder A4,

- 28 stron z okładką,

- środek kreda mat 170g,

- okładka kreda mat 300g folia mat + lakier UV wybiórczo,

- druk – pełny kolor, 4 + 4,

- sposób łączenia- zszywane.

SPECYFIKACJA 2:

- folder A4,

- 12 stron z okładką,

- środek kreda mat 170g,

- okładka kreda mat 300g folia mat + lakier UV wybiórczo,

- druk – pełny kolor, 4 + 4,

- sposób łączenia- zszywane.

4.  Założenia ogólne:

Zapytanie obejmuje wycenę na wydruk katalogów, których projekty dostarczymy. Katalogi będą w wersjach wielojęzycznych.

Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

- ścisłej współpracy z Zamawiającym, realizacji poszczególnych zadań wchodzących w zakres zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz ustaleniami podjętymi wspólnie z Zamawiającym w trakcie przygotowań do realizacji zamówienia,

- dostarczenia przedmiotu zamówienia na swój koszt na adres Zamawiającego,

- skalkulowania i uwzględnienia w cenie za wykonanie usługi wszystkich kosztów dodatkowych, które mogą powstać przy jej realizacji. Koszt nieskalkulowany w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy

Płatność przekazana zostanie na numer konta podany przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od dnia realizacji usługi.

5.  Oferta powinna zawierać:

1.  Nazwę i adres oferenta

2.  Wycenę wykonania 2x500 szt. katalogów (netto).

3.  Termin realizacji zlecenia

4.  Termin ważności oferty (min. 30 dni)

6.  Kryteria oceny oferty:

- 60% cena

- 20% termin realizacji zlecenia

- 20% doświadczenie ocenione na podstawie przesłanych referencji (min. 1, max. 4)

7. Wykluczenia

Zleceniobiorca nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z firmą ZPM ZACZYK w rozumieniu zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionym do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej I0 % udziałów lub akcji,
• spełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

8.  Składanie ofert:

Oferty należy przesyłać e-mailem na adres: biuro3@zaczyk.pl, faksem na nr: +48 18 475 14 00, pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby firmy:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego ZACZYK, 33-336 Łabowa 176A

Termin składania ofert: 10.04.2018r. godz. 12:00.

Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania ofertowego w razie wystąpienia zmiany istotnych okoliczności.