Aktualności

« powrót

ZAPYTANIE OFERTOWE ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ STOISKA W TYM ZABUDOWY PODCZAS TARGÓW ANUGA KOLONIA W 2017 ROKU Z DNIA 28.06.2017 ROKU

Środa 28 Czerwca 2017
W związku z targami Anuga 2017 zwracamy się z prośbą o ofertę organizacji stoiska wystawowego w tym zabudowy oraz obsługi technicznej podczas międzynarodowych targów  Anuga w Kolonii odbywających się w dniach 7-11 października 2017r. zgodnie z poniższą specyfikacją.

1.  Zamawiający:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Zaczyk”

Łabowa 176a  

33-336 Łabowa

REGON: 490195633, NIP: 734-000-59-80

2.  Przedmiot zamówienia:

- wykonanie projektu zabudowy powierzchni stoiska wystawienniczego wynajętego przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego Zaczyk na targach Anuga Kolonia 2017 w pawilonie mięsnym o pow. ok. 77m2 (wym. 14m x 5,5m) z zaznaczeniem, że powierzchnia przeznaczona dla firmy „Zaczyk” stanowi ok. 50m2, pozostała część do użytku innej firmy (plan stoiska w załączniku);

- wykonanie zabudowy stoiska (ściany – płyta MDF, wykładzina/panele, oświetlenie itp.) z wyposażeniem, z przyłączem mediów (woda, prąd) i obsługą techniczną na naszym stoisku,

- wysokość fasady zawierającej logo firmy określona na poziomie min. 5m,

- wyposażenie stoiska w stoliki (9) z krzesłami (9x4),

- organizacja osobnych pomieszczeń gospodarczych dla obu firm służących jako szatnie oraz miejsce składowania materiałów reklamowych,

- aranżacja stoiska do potrzeb kulinarnych (kuchenka elektryczna, okap, lodówko-zamrażarka, zlewozmywak, szafki, regały, lada prezentacyjna,  itp.),

- aranżacja zaplecza wyposażonego w kuchenkę elektryczną,

3. Założenia ogólne:

Podczas realizacji przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

- ścisłej współpracy z Zamawiającym i wskazanymi przez niego podmiotami,

- realizacji poszczególnych zadań wchodzących w zakres zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz ustaleniami podjętymi wspólnie z Zamawiającym w trakcie przygotowań do realizacji zamówienia,

- zabudowa i wyposażenie stoisk, jak również wszelkie usługi będące przedmiotem zamówienia, muszą być zgodne z zasadami i warunkami technicznymi podanymi przez organizatora, z którymi Wykonawca ma obowiązek się zapoznać we własnym zakresie,

- zapewnienie utrzymania i obsługi technicznej stoiska poprzez zapewnienie sprawności urządzeń znajdujących się na wyposażeniu stanowiska, niezwłoczne usuwanie wszystkich wad, usterek itp., przez cały czas trwania targów oraz bieżące utrzymanie czystości i estetyki stoiska.

4.  Termin realizacji zlecenia:

Termin realizacji zlecenia, tj. przygotowania, zamontowania i oddania kompletnej zabudowy stoiska do użytku do godz. 12:00 w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia targów.

Termin demontażu określony przez organizatora.

5.   Warunki udziału w postępowaniu.

1.  Nazwa i adres oferenta.

2.  Wycena wykonania zabudowy z wyposażeniem - cena netto w PLN.

3.  Termin ważności oferty (min. 30 dni).

4.  Projekt graficzny z wstępną propozycją zabudowy w dwóch wariantach: z kuchnią wspólną oraz oddzielną dla obu firm użytkujących stoisko.

5.  Przyjęcie zasad płatności określonych przez Zamawiającego tj. płatność uregulowana przez Zamawiającego przelewem po wykonaniu usługi w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.

6.  Kryteria oceny oferty:

50% - cena,

30% - projekt graficzny (funkcjonalność, estetyka, zestawienie kolorów).

10% - referencje Wykonawcy (min. 3),

10% - doświadczenie określone na podstawie portfolio przedstawiającego dotychczasowe wykonania stoisk na targach międzynarodowych.

7.  Składanie ofert:

 Oferty należy przesyłać e-mailem na adres: biuro3@zaczyk.pl, faksem na nr: +48 18 475 14 00, pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby firmy:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego ZACZYK

33-336 Łabowa 176A

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt w celu przesłania planu lokalizacji naszej powierzchni, niezbędnego do sporządzenia wstępnej propozycji zabudowy stoiska.

Termin składania ofert: 07.07.2017r. do godz. 12:00

Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania ofertowego w razie wystąpienia zmiany istotnych okoliczności.