Aktualności

« powrót

ZAPYTANIE OFERTOWE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM PANELU PROMOCYJNEGO MARKI POLSKIEJ GOSPODARKI W ILOŚCI 1 SZTUKI Z DNIA 06.04.2018 ROKU

Piątek 6 Kwietnia 2018

W związku z realizacją projektu „Promocja marki ZACZYK oraz Marki Polskiej Gospodarki na rynkach zagranicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand" zwracamy się z prośbą o wycenę wykonania panelu promocyjnego Marki Polskiej Gospodarki w ilości 1 sztuki według poniższej specyfikacji. 

1.  Zamawiający:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Zaczyk”

Łabowa 176a  

33-336 Łabowa

REGON: 490195633, NIP: 734-000-59-80

2.  Przedmiot zamówienia:

Wykonanie panelu promocyjnego Marki Polskiej Gospodarki w ilości 1 sztuki według poniższej specyfikacji

3.  Specyfikacja:

- wykonanie panelu informacyjnego programu GO TO BRAND według wytycznych Marki Polskiej Gospodarki (MPG) oraz Regulaminu korzystania z logo MPG, z którymi można zapoznać się na stronie Ministerstwa Rozwoju
- Panel MPG o wysokości 200 cm.
- projekt i wizualizacja do samodzielnego montażu na stoiskach wystawienniczych
- projekt nadruku przygotowany przez Wykonawcę musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego,
- dostawa elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki – preferowany panel modułowy, składany z kilku mniejszych elementów poprzez użycie do jego produkcji dowolnych materiałów (w tym uwzględniających rozwiązania proekologiczne, lekkiej konstrukcji), przy zachowaniu wskazanych wymiarów, kształtu oraz ogólnej estetyki zgodnie z projektem i wytycznymi Ministerstwa dostępnymi na stronie internetowej:

http://www.mpit.gov.pl/media/26290/MPG_panel_promocyjny_na_strone.pdf

- Okres gwarancji min. 2 lata

4.  Założenia ogólne:

Podczas realizacji przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
- ścisłej współpracy z Zamawiającym, realizacji poszczególnych zadań wchodzących w zakres zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz ustaleniami podjętymi wspólnie z Zamawiającym w trakcie przygotowań do realizacji zamówienia,
- dostarczenia przedmiotu zamówienia na swój koszt na adres Zamawiającego,
- skalkulowania i uwzględnienia w cenie za wykonanie usługi wszystkich kosztów dodatkowych, które mogą powstać przy jej realizacji. Koszt nieskalkulowany w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy,
- o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Zleceniobiorcy, którzy nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty i oświadczą to w treści oferty
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia w przypadku wad jakościowych i technicznych.

5.  Oferta powinna zawierać:

1.  Nazwę i adres oferenta

2.  Wycenę wykonania panelu promocyjnego Marki Polskiej Gospodarki w ilości 1 sztuki (netto).

3.  Termin realizacji zlecenia.

4.  Termin ważności oferty (min. 30 dni).

6.  Kryteria oceny oferty:

- 70% cena,

- 30% termin realizacji zlecenia.

7. Wykluczenia:

Zleceniobiorca nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z firmą ZPM ZACZYK w rozumieniu zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionym do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej I0 % udziałów lub akcji,
• spełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

8.  Składanie ofert:

Oferty należy przesyłać e-mailem na adres: biuro3@zaczyk.pl, faksem na nr: +48 18 475 14 00, pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby firmy:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego ZACZYK

33-336 Łabowa 176A

Termin składania ofert: 10.04.2018 r. godz. 12:00

Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania ofertowego w razie wystąpienia zmiany istotnych okoliczności.